Windykacja należności

Niezapłacona faktura? Pracodawca zalega z wynagrodzeniem? Zobowiązany nie uiszcza alimentów na rzecz dziecka? Pomagamy klientom w takich sprawach. Prowadzimy je od wezwania do zapłaty po zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym. Reprezentujemy przedsiębiorców i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Dzięki współpracy z firmami detektywistycznymi i innymi podmiotami możemy pomóc Państwu poznać sytuację finansową dłużnika, wynegocjować warunki spłaty długu lub skierować sprawę do sądu, a potem do egzekucji komorniczej.

Obsługa prawna przedsiębiorców i klientów instytucjonalnych

W ramach usługi kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria zapewnia udzielanie porad prawnych (osobiście, telefonicznie lub drogą e-mail) w zakresie bieżącej działalności Klienta, sporządzanie i opiniowanie projektów dokumentów prawnych, np. uchwał organów spółki, umów, regulaminów, RODO itp., zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej oraz udział w negocjacjach, spotkaniach lub innych czynnościach na rzecz Klienta. Świadczenie pomocy prawnej odbywa się w siedzibie Kancelarii, w miejscach uzasadnionych charakterem danych czynności, np. w sądach, a na życzenie Klienta również w jego siedzibie.

Pomoc pokrzywdzonym oszustwami finansowymi

Nie zawsze osoba, która nie spłaca długów, dopuszcza się przestępstwa. Zdarzają się jednak i tacy ludzie, którzy z premedytacją wprowadzają innych w błąd, by wyłudzić pieniądze, a czasem nawet czynią sobie z tego stałe źródło utrzymania. Ktoś pożycza pieniądze, a potem kontakt z nim się urywa. Inni nie wykonują zawartych umów, mimo pobranych zaliczek. Budowane są piramidy finansowe. Umiemy sobie z tym poradzić. Po analizie sprawy zaproponujemy najbardziej efektywne rozwiązanie dla naszego Klienta, sporządzimy plan działania, zredukujemy koszty dochodzenia należności. Korzystamy z wszelkich dostępnych środków prawnych, niosąc pomoc naszym Klientom.

Odszkodowania

Uzyskiwanie odszkodowań stanowi szeroką dziedzinę prawa. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie należy się poszkodowanym między innymi w wypadkach przy pracy lub komunikacyjnych, ale też za uszczerbek powstały wskutek poślizgnięcia, czy też w przypadku zalania sąsiada wodą. Generalnie, w myśl polskiego prawa cywilnego, istnieje ogólny obowiązek naprawienia szkody, tak wyrządzonej czynem niedozwolonym, jak również powstałej wskutek nienależytego wykonania umowy, np. wskutek opóźnienia w zbudowaniu domu, czy dostarczenia wadliwych produktów. W naszej praktyce pomagamy w znalezieniu właściwego rozwiązania prawnego dla indywidualnych potrzeb Klienta. Zgłaszamy szkody, negocjujemy z ubezpieczycielem, a jeśli trzeba kierujemy sprawę do rozstrzygnięcia sądu.

Pomoc ofiarom przestępstw

Osoby pokrzywdzone przestępstwem wymagają szczególnej opieki prawnej, uwzględniającej niejednokrotnie ich trudną sytuację życiową. U nas spotkają się one z empatią oraz zrozumieniem. Jako radcowie prawni reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniach karnych i cywilnych. Pomagamy uzyskać zadośćuczynienie za krzywdę lub odszkodowanie.

Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Życie ludzkie obiera różne kierunki, których czasem nie sposób przewidzieć. W sprawach związanych z małżeństwem i opieką rodzicielską poradzenie sobie z problemami może okazać się nie lada wyzwaniem z uwagi na kontekst emocjonalny. Rozumiemy to i jesteśmy gotowi pomóc. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach o rozwód, orzeczenie alimentów, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz kontaktów z małoletnim, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Sprawy pracownicze

Prawnicy Kancelarii pomagają w sporach o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę, a także w sprawach o uzyskanie odprawy, mobbing, uchylenie kary porządkowej itp.

Obsługa związków zawodowych

Kancelaria świadczy pomoc prawną związkom zawodowym pracowników i ich członkom. Wspieramy pracowników w obsłudze korporacyjnej związku (statut, zmiany w KRS, itp.), jak również w negocjacjach regulaminów pracy i innych sprawach z pracodawcami.

Prawo cywilne i gospodarcze

Nasi prawnicy świadczą pomoc prawną w sprawach spadkowych, o roszczenia z umów, bezumowne korzystanie z nieruchomości i innych. Sporządzamy kontrakty oraz analizujemy ryzyka w umowach przedstawionych Klientom przez ich kontrahentów. Reprezentujemy Klientów w sporach gospodarczych, np. o zapłatę kar umownych czy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Obrona w procesie karnym

Tak, to prawda. Radca prawny może być obrońcą w sprawie karnej lub wykroczeniowej tak samo, jak adwokat. Wobec powyższego informujemy, że naszych Klientów bronimy również w procesach karnych, karnoskarbowych i w sprawach o wykroczenia.

Postępowania administracyjne

W zakres naszych usług wchodzi między innymi pomoc w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, reprezentacja Klientów przed organami administracyjnymi i samorządowymi, np. w sprawach dotyczących pozwolenia na roboty budowlane, podatkowych itp.

Obsługa procesu budowlanego

W ramach prowadzonej praktyki, współpracujemy z szerokim wachlarzem inwestorów, wspomagając procesy budowlane o różnych skalach, od domów jednorodzinnych, aż po osiedla mieszkaniowe. Przeprowadzamy badanie stanu prawnego nieruchomości, pomagamy uzyskać właściwe decyzje z zakresu planowania przestrzennego, sporządzamy i negocjujemy kontrakty na roboty budowlanie oraz prace okołobudowlane, a finalnie świadczymy obsługę prawną po sprzedaży nieruchomości.

Ochrona danych osobowych

Przygotowujemy politykę prywatności, zgody marketingowe, umowy z procesorami i współadministratorami. Pomagamy przygotować niezbędną dokumentację dla pracowników oraz Państwa klientów w zakresie ochrony danych osobowych.

Pomoc konsumentom

Nasza Kancelaria pomaga konsumentom w sporach związanych z dochodzeniem zwrotów wynagrodzenia z umów zawartych na odległość (przez Internet, telefon), a także w sporach o zwrot prowizji i opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Konsultujemy również umowy z przedsiębiorcami i wspieramy Klientów indywidualnych w ich negocjacjach, np. w sprawach umów rezerwacyjnych, deweloperskich, dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne, czy też kontraktów menadżerskich.

Restrukturyzacja zadłużenia

Klientom z problemami finansowymi oferujemy przystępne warunki współpracy, w tym rozłożenie należności na raty. Analizujemy kondycję finansową firm i osób prywatnych, prowadzimy negocjacje z wierzycielami, sporządzamy plan oddłużenia, reprezentujemy w sporach sądowych.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w każdej sprawie prawnej.

Napisz do nas!