Głównym przedmiotem działalności Kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców oraz klientów instytucjonalnych, np. fundacji. Prawnicy Kancelarii zajmują się również świadczeniem pomocy prawnej na rzecz klienta indywidualnego.Oferta usług Kancelarii

Kompleksowa obsługa prawna.

Zakres:

W ramach usługi kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria zapewnia udzielanie porad prawnych (osobiście, telefonicznie lub drogą e-mail) w zakresie bieżącej działalności klienta, sporządzanie i opiniowanie projektów dokumentów prawnych, np. uchwał organów spółki, umów, regulaminów, itp., zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej oraz udział w negocjacjach, spotkaniach lub innych czynnościach wymaganych przez klienta. Świadczenie pomocy prawnej odbywa się siedzibie Kancelarii, w miejscach uzasadnionych charakterem danych czynności, np. w sądach, a na życzenie klienta również w jego siedzibie. Kompleksowa obsługa prawna obejmuje świadczenie pomocy prawnej we wszystkich aspektach działalności klienta.

Rozliczenie i forma współpracy:

Usługa świadczona jest w oparciu o umowę obsługi prawnej. Forma rozliczenia jest każdorazowa ustalana z klientem. Rozliczenie dokonywane jest według stałych stawek godzinowych za pracę prawnika lub opłat za dane czynności, succes fee, itd. Dla mikro i małych przedsiębiorców Kancelaria proponuje korzystny abonament miesięczny w niskiej cenie z możliwością wykupienia dodatkowych godzin pracy prawnika na żądanie klienta.


Obsługa prawna projektu lub przedsięwzięcia biznesowego. Zakładanie działalności gospodarczej.

Zakres:

W ramach świadczonych usług Kancelaria zajmuje się również doradztwem w zakresie konkretnych projektów biznesowych, np. tworzeniem i obsługą spółek celowych. Kancelaria pomaga też wdrożyć u przedsiębiorcy wymagane procedury, np. RODO. Ponadto, Kancelaria doradza przy zakładaniu działalności gospodarczej, np. w zakresie wyboru formy, pomocy w skompletowaniu dokumentów i złożeniu stosownych wniosków.

Rozliczenie i forma współpracy:

W/w usługi świadczone są na podstawie umowy. Rozliczenie następuje według stawek za poszczególne czynności lub jednorazowej opłaty za całą usługę albo w formie mieszanej.


Zastępstwo procesowe.

Zakres:

Usługa zastępstwa procesowego obejmuje udział profesjonalnego pełnomocnika na każdym etapie sprawy, np. od sporządzenia wezwania do zapłaty po zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym.

Rozliczenie i forma współpracy:
Usługa świadczona jest w oparciu o umowę o prowadzenie sprawy. Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane indywidualnie z klientem. Istnieje możliwość ustalenia:
– jednorazowej opłaty za prowadzenie całej sprawy (w tym rozłożenia jej na raty),
– stawek za poszczególne czynności (np. stawiennictwo w sądzie, sporządzenie pisma),
– opłaty podstawowej oraz succes fee (premii należnej w przypadku uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia).
Możliwe jest również mieszanie w/w form, w zależności od potrzeb Klienta.


Sporządzenie projektu pisma procesowego, pozaprocesowego, umowy, regulaminu, itp.

Zakres:

Dla klientów, którzy nie wyrażają chęci powierzenia prowadzenia całej sprawy lub uzyskania kompleksowej obsługi prawnej, istnieje możliwość sporządzenia przez Kancelarię projektu potrzebnego im pisma procesowego, np. odpowiedzi na pozew lub pozwu, pisma pozaprocesowego, np. wezwania do zapłaty, czy też regulaminu sklepu internetowego. Kancelaria zajmuje się również sporządzaniem projektów umów. Istnieje również możliwość udziału prawnika Kancelarii w negocjacjach umów.

Rozliczenie i forma współpracy:

Rozliczenie za w/w usługi ustalane jest w formie jednorazowej opłaty za dane pismo, a w przypadku udziału w negocjacjach również dodatkowej opłaty z tego tytułu. Świadczenie usług odbywa się na podstawie umowy.


Porada lub opinia prawna.

Zakres:

Kancelaria zajmuje się również udzielaniem porad prawnych oraz sporządzaniem opinii prawnych. Poradę można uzyskać osobiście lub w formie e-mail, natomiast opinia prawna sporządzona jest w formie pisemnej lub w formie e-mail.

Rozliczenie:

Rozliczenie za udzielenie porady następuje w formie jednorazowej opłaty. Podobnie rzecz ma się w przypadku opinii prawnej.


Negocjacje i mediacje.

Zakres:

Prawnicy Kancelarii świadczą również usługi z zakresu negocjacji i mediacji, polegające na reprezentowaniu klienta w w/w czynnościach, jak też na prowadzeniu mediacji w roli mediatora.

Rozliczenie i forma współpracy:

Usługi z powyższego zakresu świadczone są w oparciu o umowę. Rozliczenie następuje w drodze ustalenia stawki za dane czynności lub stawki za całą sprawę.